2. sjednica Općinskog vijeća Općine Štrigova

Dana 30. kolovoza 2013. godine održana je 2. sjednica Općinskog vijeća Općine Štrigova iz koje izdvajam slijedeće: Na aktualnom satu vijećnik Ivan Kolmanić predložio je da se stupi u pregovore sa Elektrom za izgradnju trafostanice u Svetom Urbanu „Vrbovica“ iz razloga što smatra da sama rekonstrukcija niskonaponske mreže u tom dijelu neće doprinijeti kvaliteti struje. Slijedeće pitanje odnosilo se na izmjeru i upis vlasništva ceste Železna Gora-Sveti Urban i sređivanja projektne dokumentacije kako bi tu cestu mogli kandidirati prema EU fondovima. Načelnik je izvijestio da su sklopljeni ugovori sa geodetskom tvrtkom i tvrtkom za izradu projekata i radovi su u tijeku. Ivan Flin, predsjednik Općinskog vijeća Općine Štrigova  zatražio je da se dopisom zatraži uvid na terenu i sanacija općinske ceste koja je bila obilazak dok je vršena sanacija klizišta na cesti Sv. Urban – Železna Gora kod Štampara od strane ŽUC-a te  općinske ceste prema vodospremniku u Železnoj Gori od strane Međimurskih voda koja je istu cestu koristila za prijevoz materijala za izgradnju. Dušan Rebernik, vijećnik, postavio je  pitanje o učešću financiranja mještana  asfalta u naselju Jalšovec – Banfi. Na isto pitanje načelnik Općine Štrigova, Stanislav Rebernik, odgovorio je da su mještani sami izdvojili novac za pripremu dok je Općina Štrigova platila samo asfaltnu masu u iznosu od 198.112,50 kn. Uz navedeno načelnik Općine u aktualno satu izvijestio je prisutne o dobivenim sredstvima za elementarnu nepogodu. Dobiveno je 500.402,00 kn od čega je 360.000,00 kn namijenjenih za zaštitu kuća na klizištu a preostala sredstva od 140.402,00 kn podijeljena su krajnjim oštećenim osobama, njih 59 koji su podnijeli prijave. Ukupna procjena štete od elementarne nepogode klizišta i odroni zemljišta bila je 1.640.320,00 kn. Za lokalne izbore Općina Štrigova utrošila je 101.000,00 kn. Predstavljen je i zajednički projekt sa Općinom Ormož na regulaciji potoka „Šantavec“ od strane zamjenika načelnika Zdravka Sabolčeca, a sve u suradnji s Hrvatskim vodama. Na dnevnom redu bilo je 27. točaka od kojih je većina usvojena jednoglasno. Izabran je drugi potpredsjednik Općinskog vijeća Općine Štrigova, Mladen Novak, usvojena je odluka o naknadama za načelnika i zamjenika načelnika, za predsjednika vijeća Općine Štrigova i ostale vijećnike za prisustvovanje sjednici Vijeća. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2013. jednoglasno je usvojen i izvršen je prihodi u 34% a rashodi 38%. Imenovani su odbori Općinskog vijeća Općine Štrigova, načelnik je podnio izvješće o svojem radu za prvih šest mjeseci 2013. godine i usvojena je odluka o izmjenama i dopunama odluke o priključenju na komunalne vodne građevine, gdje se izmjena odnosi na naknadu koju su prije mještani plaćali Općini Štrigova, te je ovom odlukom ista odredba ukinuta. Na kraju sjednice Ivan Frlin, predsjednik Općinskog vijeća Općine Štrigova zahvalio se svim vijećnicima na konstruktivnoj sjednici.