Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova

Na temelju članka 4. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10.), članka 11., 12.,
13. i 14. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 26/03 – pročišćeni tekst,
82/04., 178/04., 38/09., 79/09. i 49/11.) te članka 17. Statuta Općine Štrigova (“Službeni glasnik
Međimurske županije” broj 09/09.), Općinsko vijeće Općine Štrigova , na svojoj 14. sjednici
održanoj 20.06.2011.godine, donijelo je
ODLUKU
O OBAVLJANJU DIMNJAČARSKIH POSLOVA

I.

Članak 1.
Ovom Odlukom propisuje se dodjela koncesije za dimnjačarsko područje, organizacija
obavljanja dimnjačarskih poslova, nadzor nad radom dimnjačarske službe i drugi odnosi s tim u
vezi na području općine Štrigova.

Članak 2.
Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova smatra se:
1. kontrola i čišćenje dimovodnih objekata i naprava za loženje,
2. poduzimanje mjera za sprečavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja te
zagađivanja zraka,
3. kontrola rada ložišta u cilju uštede energenata i potpunog sagorijevanja,
4. sprečavanje štetnih posljedica koje bi nastupile zbog neispravnosti dimovodnih objekata,
5. kontrola i održavanje otvora za dovod zraka za izgaranje i ventilacijskih otvora u
prostorijama gdje su postavljena trošila,
6. vršenje nadzora nad radom dimnjačarske službe,
Pod dimovodnim i ventilacijskim objektima u smislu ove Odluke za koje je predviđena
obavezna kontrola, čišćenje te pregledavanje i mjerenje u određenim rokovima
podrazumijevaju se:
– dimnjaci u svim vrstama građevinskih objekata bez obzira na namjenu istih, bez
obzira na vrstu ili sistem dimnjaka kao i na vrstu građevinskog materijala,
– dimovodne cijevi svih sistema i materijala izvedbe,
– dimovodni kanali svih sistema i materijala izvedbe,
– ložišta svih vrsta i namjena, na kruta, tekuća plinovita i alternativna goriva,
– trošila vrste C,
– otvori ili uređaji za dovod zraka bez obzira na vrstu građevinskog materijala.
Otvori ili uređaji za dovod zraka za izgaranje moraju zadovoljavati potrebe za zrakom za
trošila koja su ugrađena u stambenom ili poslovnom prostoru (plinska trošila, štednjaci na drva,
kamini i sl.)

Pod pojmom plinska instalacija u smislu ove Odluke smatra se instalacija od glavnog zapora za
zatvaranje na kraju priključka koji služi za prekid opskrbe plinom odnosno od spremnika plina do ispusta
dimnih plinova, a sastoji se od plinskog cjevovoda s opremom, plinskih uređaja i trošila, uređaja ili otvora
za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova.
II.
ORGANIZACIJA OBAVLJANJA DIMNAJČARSKE SLUŽBE

TEMELJNE ODREDBE

Članak 3.

Dimnjačarske poslove na području Općine Štrigova mogu obavljati trgovačka društva i obrtnici
registrirani za obavljanje dimnjačarskih poslova (dimnjačarskih usluga) koji su sa Općinom Štrigova
sklopili ugovor o koncesiji (ovlašteni dimnjačar).
Dimnjačarsku službu može obavljati ovlašteni dimnjačar na dimnjačarskom području koje mu je
dodijeljeno koncesijom.
Članak 4.
Općinsko vijeće Općine Štrigova odlučuje o davanju koncesije na temelju javnog prikupljanja
ponuda.
Elementi za ocjenu povoljnosti ponude mogu biti:
– tehnička opremljenost i sposobnost za ostvarivanje koncesije (oprema i zaposlenici),
– poslovni ugled podnositelja ponude,
– povoljnost ponude (tehnička i financijska),
– mogućnost za provedbu mjera za očuvanje i zaštitu okoliša,
– preuzimanje koncesije na period od pet godina,
– ponuđena naknada za korištenje koncesije,
– ostali uvjeti propisani natječajem.

Članak 5.
Načelnik oglašava slobodne koncesije na način kako je propisano Zakonom o koncesijama.
Članak 6.
Načelnik slapa sa dimnjačarom ugovor o koncesiji na temelju akta Općinskog vijeća o davanju
koncesije.
Ugovor o koncesiji obavezno sadrži elemente propisane Zakonom o komunalnom gospodarstvu.
Dimnjačar stječe pravo obavljanja dimnjačarske službe sklapanjem ugovora o koncesiji u roku
koji je određen u aktu o davanju koncesije, a ako ne pristupi potpisivanju ugovora, smatrat će se da je
odustao od koncesije.
Članak 7.
Ovlašteni je dimnjačar dužan uplatiti naknadu za koncesiju u roku određenom ugovorom o
koncesiji.
Ako ovlašteni dimnjačar ne uplati naknadu za koncesiju u roku iz stavka 1. ovog članka, ugovor o
koncesiji se raskida.
Članak 8.
Koncesija prestaje:
– istekom vremena na koje je dodijeljena,
– prestankom pravne ili smrću fizičke osobe korisnika koncesije,
– otkazom ugovora o koncesiji.
Članak 9.
Načelnik će otkazati ugovor o koncesiji ako ovlašteni dimnjačar:
– ne obavlja dimnjačarsku službu u rokovima i na način propisan ovom Odlukom i drugim
propisima,
– naplati uslugu koju nije izvršio,
– za obavljenu uslugu naplati veću naknadu od ugovorene,
– ne izda uredan račun za obavljenu uslugu,
– kažnjen pravomoćnom odlukom za prekršaj odnosno kazneno djelo u vezi s obavljanjem
dimnjačarske službe,
– ovlašteni dimnjačar otkaže ugovor o koncesiji.
Otkazni rok u slučaju iz stavka 1. i 2. ovog članka je dva mjeseca.
Otkazni rok počinje teći prvog dana sljedeće mjeseca od mjeseca u kojem je otkaz primljen.

Ugovor o koncesiji raskida se ako ovlašteni dimnjačar više ne ispunjava uvjeti za obavljanje
dimnjačarske službe.
Članak 10.
Načelnik može, privremeno, do provedbe postupka za davanje koncesije povjeriti obavljanje
dimnjačarske službe na slobodnom dimnjačarskom području ovlaštenom dimnjačaru.
Ovlašteni dimnjačar dužan je obavljati dimnjačarsku službu trajno, prema propisima i pravilima
struke.
Ovlašteni dimnjačar ne može prenijeti koncesiju na drugu osobu.

III.

Članak 11.
Ovlašteni dimnjačar je dužan izraditi godišnji plan čišćenja i kontrole dimovodnih objekata te ga
dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu.
O planu čišćenja dimovidnih sustava komunalno redarstvo je dužno izvijestiti korisnike usluga
putem letka sa osnovnim informacijama koje obvezuju sve korisnike (tko je njihov dimnjačar, koliko puta
godišnje mora čistiti dimnjak, kolika je cijena čišćenja i što će biti ako ne dozvole čišćenje).
Članak 12.
Korisnici usluga ne smiju ovlaštenom dimnjačaru sprječavati pristup do mjesta za čišćenje
dimovodnih objekata niti ga ometati u obavljanju dimnjačarskih poslova.
Radi ispravnog i redovitog čišćenja i kontrole dimovodnih objekata pristup do vratašca
dimovodnih objekata mora biti uvijek slobodan.
Pri obavljanju dimnjačarskih poslova ovlašteni je dimnjačar dužan voditi brigu o čistoći
prostorije korisnika usluge te prostoriju iza svakog čišćenja ostaviti u zatečenom stanju.
Članak 13.
Vlasnici odnosno korisnici dimovodnih objekata dužni su omogućiti redovito čišćenje i kontrolu
dimovodnih objekata radnim danom od 07.00 do 17.00 sati. Vrijeme rada dimnjačara na zahtjev stranke
može biti i drugačije o čemu se stranke trebaju dogovoriti.
Vrijeme čišćenja dimovodnih objekata ne odnosi se na čišćenje dimovodnih sustava u tvornicama,
školama, bolnicama, dvoranama, ugostiteljskim objektima i sl. u kojima se čišćenje obavlja u određenim
rokovima prema prirodi posla i potrebama.
IV.
NAČIN OBAVLJANJA DIMNJAČARSKE SLUŽBE

Članak 14.
Ovlašteni dimnjačari iz članka 3. ove Odluke dužni su na poziv investitora ili nadzornog inženjera
u toku gradnje nadzirati radove na dimovodnom objektu, a po završetku radova izdati dimnjačarski nalaz
o ispravnosti dimnjaka, atest, kojeg je potrebno priložiti uz tehničku dokumentaciju za tehnički pregled i
priključenje na plinsku mrežu.
Investitor radova iz prethodnog stavka kao i izvođač plinskih instalacija obvezni su prije puštanja
u rad plinskih trošila i instalacija zatražiti od ovlaštenog dimnjačara, dimnjačarski nalaz o ispravnosti
dimovodnih objekata.
Radi sprečavanja štetnih posljedica koje mogu nastati priključenjem novih trošila na postojeće
dimovodne instalacije zabranjeno je priključenje novih trošila bez odobrenja ovlaštenog dimnjačara i
pravne osobe za distribuciju plina ukoliko se dimnjak koristi za odvođenje dimnih plinova iz plinskih
trošila.
Na zahtjev stanke u hitnim slučajevima radi sprečavanja štetnih posljedica. O obavljenim
radnjama ovlašteni dimnjačar dužan je sastaviti zapisnik koji u presliku treba dostaviti komunalnom
redaru i distributeru plina.
Dimnjačarski nalaz obavezno mora sadržavati sljedeće podatke:
– vrsta dimnjaka, materijal izvedbe dimnjaka, presjek dimnjaka, mjesto sabirnika

KOMUNIKACIJA S KORISNICIMA

čađe, ukupna visina dimnjaka, propusnost dimnjaka, visina ložišta, snaga trošila – projektna
– ugrađena, dužina priključne cijevi ložišta, prostorija smještaja ložišta, volumen prostora
ložišta, broj dimovodnih kanala, visina otvora za priključenje (od poda), visina od krova ili
terase, gornja vratašca i pristup vrhu dimnjaka, djelotvorna visina dimnjaka, stanje unutarnje
stjenke dimnjaka, vrsta goriva, broj lukova priključne cijevi, etaža priključka i provjetravanje
prostorije smještaja trošila.
Članak 15.
Ovlašteni dimnjačar mora dimovodne sustave čistiti stručno i kvalitetno uz obveznu kontrolu
produkata izgaranja.
Štetu koju prouzroči kod čišćenja koja nastane nestručnim radom dužan je nadoknaditi korisniku
dimovodnog objekta.
Dimnjačar mora ukloniti čađu koja kod čišćenja padne na dimovodne cijevi. U dimovodnim
objektima na koji su priključene peći s loženjem na kruta i tekuća goriva vrši se spaljivanje čađe po
potrebi, sve u skladu sa pravilima struke uz poduzimanje sigurnosnih mjera, a po potrebi uključiti i
dežurstvo vatrogasca.
Članak 16.
Ako ovlašteni dimnjačar utvrdi da na dimovodnim objektima postoje nedostaci, pismeno će o
tome obavijestiti vlasnika odnosno korisnika zgrade i pravnu osobu koja upravlja zgradom, da uklone
nedostatke u roku koji ne može biti duži od dva mjeseca te će o tome obavijestiti i komunalnog redara.
Ako korisnik ne otkloni nedostatke u zadanom roku, a ako se radi o nedostacima na dimovodnom
objektu na koji je priključeno plinsko ložište, komunalni redar o uočenim nedostacima dužan je pismeno
obavijestiti policijskog inspektora zaštite od požara i eksploziva i distributera plina radi zatvaranja plina
do otklanjanja nedostataka.
Članak 17.
Ovlašteni je dimnjačar dužan voditi komunalnu kontrolnu knjigu o čišćenju i kontroli dimovodnih
objekata, a sadrži:
– oznaku zgrade – ulicu i kućni broj,
– ime i prezime vlasnika kuće, ime i prezime osobe ili naziv tijela koje upravlja zgradom,
– oznaku dimovodnih objekata koji se čiste,
– datum obavljanja dimnjačarskih poslova i nalaz,
– potpis područnog dimnjačara,
– potpis osoba pod točkom 2. ovog stavka kao potvrdu obavljanih dimnjačarskih radova.
Članak 18.
Uz kontrolnu knjigu ovlašteni je dimnjačar dužan voditi kartoteku dimovodnih objekata koji se
obavezno čiste.
Kartoni dimovodnih objekata sadrže:
– oznaku zgrade – ulicu i kućni broj,
– ime i prezime vlasnika kuće, ime i prezime osobe ili naziv tijela koje upravlja zgradom,
– broj i vrstu dimovodnih objekata sa shemom svih priključenih trošila po snazi,
– rokove čišćenja.

Članak 19.
Obavezno se, jedanput godišnje čiste:
– prirodni ventilacijski kanali centralno smještenih pomoćnih prostorija s ugrađenim plinskim
trošilom,
– dimovodi kondenzacijskih ložišta.

Članak 20.

Dimovodni objekti obavezno se kontroliraju i čiste prema sljedećim rokovima:
– dimovodni objekti u stambenim i poslovnim objektima Općine te obiteljskim kućama koji su
priključeni na kruto gorivo, a koriste se tijekom cijele godine, čiste se jednom mjesečno,
– dimovodni objekti iz prethodne točke koji su priključeni na plinovito gorivo čiste se jednom u
tri mjeseca, a između dva čišćenja obvezno se kontroliraju priključne cijevi, spojni dimovodni
kanali plinskih ložišta, dozračnici i sl.
– dimovodni objekti u objektima Općine te obiteljskim kućama, koji su priključeni na kruto ili
tekuće gorivo, a koriste se samo u zimskom periodu čiste se jednom mjesečno u razdoblju od
01. listopada do 30 travnja,
– dimovodni objekti na koje su priključena trošila na plinovito gorivo čiste se tri puta u toku
prije spomenutog razdoblja, a u međuvremenu kontroliraju (mjesečno jednom),
– peći centralnog grijanja priključene na zemni plin čiste se jednom u tri mjeseca u tijeku cijele
godine odnosno u tijeku sezone grijanja ukoliko se ista ne koristi za pripremu tople sanitarne
vode,
– dimnjaci, štednjaci, kotlovi za pripremu hrane u ugostiteljskim objektima, bolnicama i
domovima, pekarski dimnjaci i tiglovi, peći i štednjacima slastičarnicama i slično čiste se
jednom mjesečno,
– glatki dimnjaci LAF sustava i kanali zraka za izgaranje – dvaput godišnje (dimnjaci za trošila
vrste C),
– dimnjaci u trgovačkim društvima (poduzećima), dimovodni kanali i kotlovi u trgovačkim
društvima (poduzećima) čiste se jednom u tri mjeseca,
– dimnjaci od opeke na koja su priključena plinska ložišta – kontroliraju se u skladu sa stavkom
2. ovog članka.
Članak 21.
Čišćenje automatiziranih ložišta, pri kojem su moguće opasnosti, područni dimnjačar ne može
obaviti bez korisnikova pristanka.
Članak 22.
Kontrola ložišta za izgaranje krutih, tekućih i plinovitih goriva provodi se u svrhu zaštite zraka od
onečišćenja i zaštite od požara kontrolom ispravnosti rada ložišta, na temelju čega ovlašteni dimnjačar
izdaje dimnjačarski nalaz, s rokom važenja od dvije godine ukoliko ne dođe do promjena trošila, plinskih
instalacija i preuređenja stambenog prostora (ugradnja alu ili plastične stolarije, napa i sl.) a prema
pravilima struke u sljedećim rokovima:
– ložišta snage do 28 kW – jedanput u dvije godine,
– ložišta snage od 30 do 50 kW – jedanput godišnje,
– ložišta snage preko 50 kW – svakih tri mjeseca.

V.

Članak 23.
Ovlašteni dimnjačar ima pravo na naknadu za obavljanje dimnjačarskih poslova.
Ugovorom o koncesiji određuje se način utvrđivanja naknade za obavljanje dimnjačarskih poslova.
Naknada se plaća nakon obavljene usluge, za stvarno izvršenu količinu radova i usluga ovjerenih
od korisnika usluge u kontrolnoj knjizi, po važećem cjeniku radova i uz ispostavljeni račun.
Naknadu za obavljene dimnjačarske poslove ovlaštenom dimnjačaru plaća vlasnik, odnosno
upravitelj zgrade.
Članak 24.
Usluga koja nije evidentirana i ovjerena od korisnika ne smije se naplaćivati.

NAKNADA ZA DIMNJAČARSKE USLUGE

Za dimnjačarske usluge obavljene na zahtjev korisnika ili vlasnika dimovodnog objekta izvan
utvrđenih rokova i propisanog radnog vremena naknadu po cjeniku plaća tražilac usluge.
VI.
NADZOR NAD OBAVLJANJEM DIMNJAČARSKE SLUŽBE

Članak 25.
Nadzor nad radom dimnjačarske službe obavlja komunalni redar Jedinstvenog upravnog odjela i
policijski inspektori zaštite od požara i eksploziva u Čakovcu. Ako korisnici usluga ne vrše potrebne
radnje navedene u članku 10. Zakona o zaštiti od požara, inspektor u tom slučaju na prijavu komunalnog
redara može postupiti prema članku 58. i 54. te po potrebi odmjeriti kazne propisane kaznenim odredbama
navedenog Zakona.
Članak 26.
Komunalni redar ovlašten je:
– kontrolirati rad dimnjačara osobno, preko korisnika usluge te na drugi adekvatan način
(serviseri plinskih trošila, plinoinstalateri i distributeri plina),
– narediti obavljanje dimnjačarskih radova, ako utvrdi da ih ovlašteni dimnjačar ne obavlja ili ih
ne obavlja potpuno,
– zabraniti neovlašteno obavljanje dimnjačarskih radova,
– kontrolirati vođenje kontrolne knjige i kartoteke dimovodnih objekata,
– pokrenuti prekršajni postupak, izricati i naplaćivati novčane kazne,
– poduzimati i druge propisane mjere.

Članak 27.
Upravni odjel za komunalno redarstvo vodi evidenciju o izdanim koncesijama i o radu ovlaštenog
dimnjačara (o pritužbama korisnika usluga, o odlukama, o izrečenim kaznama i dr.)

VII.

Članak 28.
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba

ako:KAZNENE ODREDBE

obavlja dimnjačarsku službu bez sklopljenog ugovora o koncesiji (članak 3. stavak 1.
Odluke),
obavlja dimnjačarsku službu na dimnjačarskom području na kojem mu nije dana koncesija
(članak 3. stavak 2. Odluke),
prenese na drugu osobu pravo za obavljanje dimnjačarske službe (članak 10. stavak zadnji
Odluke)
ne izradi godišnji plan čišćenja i kontrole dimovodnih objekata, ne dostavi ga komunalnom
redaru i ne izvjesi ga na vidljivu mjestu u stambenoj zgradi (članak 11. Odluke),
ne omogući redovitu kontrolu i čišćenje ložišta i dimovodnih objekata (članak 13. stavak 1.
Odluke),
ne pridržava se odredbe članka 13. stavka 2. Odluke,
ne vodi kontrolnu knjigu o čišćenju i kontroli dimovodnih objekata (članak 17. stavak 1.
Odluke),
ne vodi kartoteku dimovodnih objekata koji se obavezno čiste (članak 18. stavak 1. Odluke),
ne pridržava se odredbe članaka 18. Odluke.

Novčanom kaznom od 200,00 do 500,00 kuna, kaznit će se odgovorna osoba upravnoj osobi koja
učini prekršaj iz stavka 1.ovog članka.
Novčanom kaznom od 300,00 kuna do 500,00 kuna, kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj
iz stavka 1. ovog članka.
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka komunalni redar može naplatiti novčanu kaznu u iznosu od
300,00 do 1.000,00 kuna.
Članak 29.
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba, a novčanom
kaznom u iznosu od 300,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba ako:
– izvodi plinske instalacije, a prije puštanja u rad tih instalacija ne zatraži i ishodi dimnjačarski
nalaz o ispravnosti dimnjaka (članak 14.stavak2.),
– bez ovlaštenog dimnjačara razmješta i priključuje ložišta i postavlja nova, odnosno vrši
rekonstrukciju dimovodnih objekata, te ne zatraži dimnjačarski nalaz o ispravnosti (članak
14.),
– ne ispravi nedostatke nakon pismenog upozorenja dimnjačara u danom roku (članak 14. i 16.),
– ne omogući redovitu kontrolu i čišćenje dimovodnih objekata (članak 19. i 20.)

Uz novčanu kaznu pravnoj osobi izreći će se i novčana kazna odgovornoj osobi u pravnoj osobi u
iznosu od 300,00 do 600,00 kuna.
Komunalni redar može na licu mjesta naplatiti novčanu kaznu od fizičkih osoba u iznosu od
300,00 do 1.000,00 kuna za prekršaj odnosno propuštenu radnju.
Protiv osoba koje su platile novčanu kaznu na licu mjesta ili u roku 8 dana neće se pokrenuti
prekršajni postupak, a protiv osoba koje nisu platile novčanu kaznu u navedenim rokovima pokrenut će se
prekršajni postupak i izdati prekršajni nalog s novčanom kaznom sukladno ovoj odluci. Plaćanje kazne ne
oslobađa korisnika da ne izvrši radnje navedene u ovom članku prema ovoj Odluci.
VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.
Upravni odjel za komunalno redarstvo ustrojit će evidenciju o radu ovlaštenih dimnjačara u roku
od šest mjeseci od stupanja na snagu Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području općine
Štrigova.
Članak 31.
Dimnjačarko područje obuhvaća cijelo područje Općine Štrigova i to naselja: BANFI,
GRABROVNIK, JALŠOVEC, LESKOVEC, PREKOPA, ROBADJE, STANETINEC, SVETI URBAN,
ŠTRIGOVA I ŽELEZNA GORA.
Do dojele dimnjačarskih područja na način propisan Odlukom o obavljanju dimnjačarskih poslova
dimnjačarske poslove na području Općine mogu obavljati sadašnji dimnjačari.
Članak 32.
Sastavni dio Odluke je priloženi „Dimnjačarski stručni nalaz“.
Članak 33.
Donošenjem ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova
(„Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 9/98)
Članak 34.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske
županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŠTRIGOVA

KLASA: 363-01/11-01/6
URBROJ: 2109/18-03/11-01

Štrigova, 20.06.2011.

PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća
Mladen Novak, struč.spec.ing.agr.