Izjave 2012

       Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine br. 90/2011.) i članka 32. Statuta Općine Štrigova („Službeni glasnik Međimurske županije“, br. 09/09), Općinsko vijeće Općine Štrigova na 23. sjednici, održanoj 21.12.2012.  godine, donosi

 

 

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE ŠTRIGOVA ZA 2012. GODINU

 

I.

       Sukladno s Proračunom Općina Štrigova za 2012. godinu planira slijedeće nabave roba, usluga i ustupanje radova.

       Procijenjena vrijednost nabave roba, radova i usluga iskazuje se bez poreza na dodanu vrijednost.

2013-02-10 000000

II.

       Financijska sredstva za nabave iz točke I. ovog Plana osiguravaju se u Proračunu Općine Štrigova za 2012. godinu.

        III.

       Ovaj Plan nabave stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“, a primjenjuje se od 01. 01. 2012. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŠTRIGOVA

       KLASA: 400-06/11-01/1

       URBROJ: 2109/18-03-12/4

        Štrigova, 21.12.2012.

                                                                                                                                                     PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                                                                       Mladen Novak, struč.spec.ing.agr., v.r.