Izjave 2013

Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine br. 90/2011.) i članka 32. Statuta Općine Štrigova („Službeni glasnik Međimurske županije“, br. 09/09), Općinsko vijeće Općine Štrigova na 23. sjednici, održanoj 21.12.2012. godine, donosi

 

PLAN NABAVE OPĆINE ŠTRIGOVA ZA 2013. GODINU

I.

       Sukladno s Proračunom Općina Štrigova za 2013. godinu planira slijedeće nabave roba, usluga i ustupanje radova.

Procijenjena vrijednost nabave roba, radova i usluga iskazuje se bez poreza na dodanu vrijednost.

2013-02-10 000001

II.

       Financijska sredstva za nabave iz točke I. ovog Plana osiguravaju se u Proračunu Općine Štrigova za 2013. godinu.

         III.

       Ovaj Plan nabave stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“, a primjenjuje se od 01. 01. 2013. godine.

 

 OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŠTRIGOVA

 

KLASA: 400-06/12-01/1

URBROJ: 2109/18-03-11/3

Štrigova, 21.12.2012.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

Mladen Novak, struč.spec.ing.agr., v.r.