Izjave o suzbijanju korupcije

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA – ČLANAK 5c. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Temeljem članka 5.c. Zakona o javnoj nabavi ( „Narodne novine „ br.
110/07. i 125/08.) obavještavamo da načelnik i zamjenik načelnika
Općine Štrigova ne obavljaju upravljačku djelatnost niti su vlasnici
poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju
u upravljanju odnosno kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od
20%, stoga nema gospodarskih subjekata s kojima grad kao javni naručitelj
ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 5.c. Zakona.

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA – ČLANAK 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Temeljem članka 13. st. 9. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“
broj: 90/2011.), objavljujemo da načelnik Općine Štrigova i njegov
zamjenik u smislu čl. 13. st. 4. Zakona o javnoj nabavi (bračni drug
ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te
posvojitelj, odnosno posvojenik), nisu u sukobu interesa sukladno čl. 13.
Zakona o javnoj nabavi te stoga nema gospodarskih subjekata s kojima
Općina Štrigova kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj
nabavi, sukladno čl. 13. st. 3. Zakona o javnoj nabavi.