Plan javne nabave za 2012

Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine br. 90/2011.) i članka 32. Statuta Općine Štrigova („Službeni glasnik Međimurske županije“, br. 09/09), Općinsko vijeće Općine Štrigova na 23. sjednici, održanoj 21.12.2012.  godine, donosi

 

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPĆINE ŠTRIGOVA ZA 2012. GODINU

 I. Sukladno s Proračunom Općina Štrigova za 2012. godinu planira slijedeće nabave roba, usluga i ustupanje radova.

Procijenjena vrijednost nabave roba, radova i usluga iskazuje se bez poreza na dodanu vrijednost.

 

Red.broj Evid. broj nabave Predmet nabave Procijenjena vrijednost(bez PDV-a) Postupakjavne nabave Sklapanje ugovora iliokvirnog sporazuma Planirani početakpostupka Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
1. 1/2012. Modernizacija ceste Jalšovec – Banfi 200.000,00 otvoreni Ugovor o JN 11/2012. 1 mjesec
2. Električna energija 61.600,00
3. Materijal za tekuće održavanje cesta 22.400,00
4. Tekuće održavanje cesta – šljunčanje nerazvrstanih cesta 68.000,00
5. Tekuće održavanje cesta – zemljani radovi 64.000,00
6. Zimska služba 56.000,00
7. Dobava i ugradnja asfaltne mase za sanaciju nerazvrstanih cesta 58.400,00
8. Modernizacija nerazvrstane ceste u Robadju 68.800,00  
9. Odmorišta za bicikliste 69.760,00

II.

Financijska sredstva za nabave iz točke I. ovog Plana osiguravaju se u Proračunu Općine Štrigova za 2012. godinu.

 

III.

Ovaj Plan nabave stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“, a primjenjuje se od 01. 01. 2012. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŠTRIGOVA

KLASA: 400-06/11-01/1

URBROJ: 2109/18-03-12/4

Štrigova, 21.12.2012.

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

Mladen Novak, struč.spec.ing.agr., v.r.