Registar ugovora

Sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 17. ožujka 2011. godine (Klasa:330-01/11-02/01; Urbroj: 5030106-11-2) o objavi
informacija o izvršavanju ugovora o javnoj nabavi, radi provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj
172/2003. i 144/2010.) Općine Štrigova objavljuje evidenciju ugovora i okvirnih sporazuma o javnoj nabavi.

I) Ugovori o javnoj nabavi

2013-02-10 000002

II) Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma: nema