Komunalni redar

Komunalni redar Općine Štrigove je Vid Marčec. Uredovni dan komunalnog redara je
svaki petak u vremenu od 07:00 sati do 15:00 sati. Glavni Zakon po kojem komunalni
redar postupa je Zakon o komunalnom gospodarstvu ( Nar. Nov., br. 26/03. – pročišćeni
tekst, 82/04. – Uredba, 110/04. 178/04., 38/09., 79/09, 153/09. i 49/11.) i Odluke koje su usvojene od Općinskog vijeća Općine Štrigova.