Odluke

Na temelju članka 22. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama («NN», br. 172/03.)
i članka 17. Statuta Općine Štrigova (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 9/09.),
Općinsko Vijeće Općine Štrigova na 5. sjednici održanoj dana 26.11.2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o određivanju osobe za informiranje

Članak 1.

Određuje se načelnik Općine Štrigova, kao službena osoba mjerodavna za rješavanje
ostvarivanja prava na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: ovlaštena osoba za informiranje).

Članak 2.

Osoba za informiranje obavlja slijedeće poslove:

-rješava pojedinačane zahtjeve za pristup informacijama,

-obavlja poslove redovitog objavljivanja informacijama,

-unapređuje način obrade, objavljivanja i čuvanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne ovlasti,

-osigurava pomoć posnositeljima zahtjeva za davanje informacija,

-poduzima sve radnje i mjere radi urednog vođenja kataloga informacija.

Članak 3.

Ovlaštenik prava na inforamciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili
pismenog zahtjeva u Općini Štrigova.

Pismeni zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se podnijeti putem
pošte na adresu: Općina Štrigova, Štrigova 31, 40 312 Štrigova.

Zahtjev se može podnijeti i putem telefona na broj: 040/ 851-134, tako da se o tom zahtjevu
sastavi službena zabilješka.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u “Službenom glasniku Međimurske
županije”.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŠTRIGOVA

Klasa: 023-01/09-05/3
Ur.br: 2109/18-09-01
Štrigova, 26.11.2009.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Mladen Novak v.r.