Odluka

 

Na temelju članka 37. Statuta Općine Štrigova (« Službeni glasnik Međimurske županije « br. 21/09. ), a u svezi s odredbama Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN br.139/10.) i Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN br.78/11.), Općinski načelnik Općine Štrigova dana 20. lipnja 2012.godine donosi

 

ODLUKU

O PROCEDURI STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA

 

 

I – OPĆI DIO

 

Članak 1.

Ovim aktom propisuje se procedura stvaranja ugovornih obveza, odnosno nabava roba, usluga i radova koje su potrebne za redovan rad Općine Štrigova (u daljnjem tekstu: Općina), osim ako posebnim propisom nije određeno drukčije.

 

Članak 2.

Načelnik pokreće postupak ugovaranja i stvaranja ugovornih obveza koje obvezuju Općinu.

Potrebu za pokretanje postupka ugovaranja nabave roba, usluga i radova mogu iskazati i predložiti: zamjenik načelnika, članovi predstavničkog tijela, članovi Savjeta načelnika i svi

zaposlenici Općine.

 

Članak 3.

Prije pokretanja postupka ugovaranja i stvaranja ugovornih obveza, načelnik ili osoba koju načelnik ovlasti, dužna je utvrditi da li je stvaranje predložene ugovorne obveze u skladu s važećim Proračunom i Planom nabave za tekuću godinu, te o tome izvijestiti načelnika.

Ukoliko načelnik ili osoba koju je načelnik ovlastio utvrdi da je predložena ugovorna obveza u skladu s Proračunom i Planom nabave, načelnik donosi odluku o pokretanju nabave odnosno ugovaranju obveze, u suprotnom načelnik je predloženu obvezu dužan odbaciti.

 

II – STVARANJE OBVEZA ZA KOJE NIJE POTREBNA PROCEDURA JAVNE NABAVE

 

Članak 4.

Ako postupak nabave roba, usluga i radova ne podliježe postupku javne nabave, odnosno nisu ispunjene zakonske pretpostavke da se provodi u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi, tada se stvaranje obveza provodi po slijedećoj proceduri:

 

2013-02-10 000003

 

Članak 5.

Narudžbenica koja se izdaje za odobreni postupak nabave roba, usluga i radova može biti iz bloka narudžbenica, na internom obrascu, kao e-mail poruka te kombinirana.

Narudžbenica mora biti ispunjena na način da se iz iste vidi tko je nabavu inicirao, tko je nabavu odobrio, te koja vrsta roba/usluga/radova se nabavlja.

Nabavu na narudžbenici može odobriti načelnik ili osoba koju načelnik ovlasti.

 

Članak 6.

„Bagatelnoj“ nabavi može se pristupiti bez sklapanja ugovora i izdavanja narudžbenice u samo u slijedećim slučajevima:

– usmenog odobrenja načelnika,

– za „male nabave“ koje se plaćaju gotovinom (ugošćavanje poslovnih partnera,

poštanski troškovi, nabave određenih usluga i roba na službenom putu),

– te u drugim slučajevima plaćanja gotovinom do 500,00 kn.

 

III – STVARANJE OBVEZA ZA KOJE JE POTREBNA PROCEDURA JAVNE NABAVE

 

Članak 7.

Ukoliko postupak nabave, roba i usluga podliježe postupku javne nabave, odnosno ispunjene su zakonske pretpostavke za provođenje procedure propisane Zakonom o javnoj nabavi, tada se stvaranje obveza provodi po slijedećoj proceduri:

 

 

2013-02-10 000004

 

 

Članak 8.

Ova Procedura stupa na snagu danom objave, a objaviti će se na oglasnoj ploči i web stranici Općine Štrigova dana 22. lipnja 2012.godine.

 

KLASA:400-01/12-01/1

URBROJ:2109/18-12-01

 

NAČELNIK OPĆINE ŠTRIGOVE

Stanislav Rebernik