Odluke

Na temelju članka 3. stavka1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 153/09) te članka  17. Statuta Općine Štrigova („Službeni glasnik Međimurske Županije“, broj 09/09), Vijeće Općine Štrigova na svojoj 14. sjednici održanoj dana  17.06.2011. godine, donosi

ODLUKU

O NERAZVRSTANIM CESTAMA

 

 1. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovom se odlukom uređuje korištenje, upravljanje, održavanje, građenje, rekonstrukcija, zaštita i financiranje nerazvrstanih cesta, te poslovi nadzora na tim cestama.

Članak 2.

Nerazvrstana je cesta javna prometna površina koja se koristi za promet prema bilo kojoj osnovi koja je pristupačna većem broju raznih korisnika, a nije razvrstana u javnu cestu u smislu posebnog propisa.

Mrežu nerazvrstanih cesta na području općine Štrigova čine: ulice, seoski i poljski putovi, te druge nerazvrstane javne prometne površine na kojima se odvija promet.

Nerazvrstane se ceste koriste na način koji omogućuje uredno odvijanje prometa, ne ugrožava sigurnost sudionika u prometu i ne oštećuje cestu.

Članak 3.

Ulicom, u smislu ove odluke, smatra se izgrađena cestovna površina u naselju što nije razvrstana u javnu cestu.

Seoskim putom, u smislu ove odluke, smatra se izgrađena površina što prolazi kroz selo ili povezuje dva ili više zaseoka, zaseoke s javnim cestama i koja nije razvrstana u javnu cestu. Poljski je put površina što se koristi za pristup poljoprivrednom i šumskom zemljištu i pristupačan je većem broju raznih korisnika po bilo kojoj osnovi.

Drugim nerazvrstanim javnim prometnim površinama, u smislu ove odluke, smatraju se površine za promet u mirovanju – parkirališta, pješačke staze, pješački trgovi, javna stubišta, pristupne ceste do industrijskih i drugih objekata što se koriste i za javni promet i slično.

 

 

Članak 4.

Nerazvrstanu cestu čine:

 • donji i gornji sloj (trup);
 • cestovni objekti (mostovi, propusti, podvožnjaci, nadvožnjaci, pothodnici, nathodnici, pješački prolazi, potporni i obložni zidovi);
 • pješačke i biciklističke staze;
 • nogostup;
 • zemljišni pojas s obiju strana ceste potreban za nesmetano održavanje ceste širine prema projektu ceste, a najmanje jedan metar (5 m) računajući od crte koja spaja krajnje točke poprečnog presjeka ceste;
 • priključci i sve prometne i druge površine na pripadajućem cestovnom zemljištu;
 • sustav za odvodnju oborinske vode;
 • prometna signalizacija (vertikalna, horizontalna i svjetlosna);
 • odvodni jarci, rigoli, drenaže i sl.;
 • oprema (odbojnici, zaštitne ograde, uređaji za zaštitu od buke, detektori, satovi za parkiranje, telekomunikacijski uređaji i sl.);
 • zračni prostor iznad kolnika u visini od 7m.

 

 1. ODRŽAVANJE

Članak 5.

Nerazvrstane se ceste održavaju na temelju godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture kojeg donosi Vijeće Općine Štrigova.

Radovi održavanja nerazvrstanih cesta, u smislu ove odluke, su radovi redovnog održavanja, koji obuhvaćaju skup mjera i aktivnosti koje se obavljaju tijekom godine na nerazvrstanim cestama i javno-prometnim površinama, uključujući ove objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti tih površina i sigurnosti prometa na njima.

Članak 6.

Radovi redovnog održavanja nerazvrstanih cesta su:

 • Ophodnja i redovno praćenje stanja nerazvrstanih cesta,
 • Mjestimični popravci završnog sloja kolničke konstrukcije izgrađenog od asfalta, betona, betonskih elemenata, kamena, te nosivog sloja kolničke konstrukcije i posteljice;
 • Izrada asfaltnog tepiha;
 • Mjestimični popravci dijelova cestovne građevine;
 • Čišćenje tj. uklanjanje odronjenih i drugih materijala sa prometnih površina, bankina, rigola i jaraka;
 • Manji popravci elemenata cestovnih objekata;
 • Zamjena, obnavljanje, popravljanje vertikalne i horizontalne signalizacije;
 • Čišćenje, zamjena i manji popravci otvorenog sustava za oborinsku odvodnju;
 • Zaštita pokosa nasipa, usjeka i zasjeka;
 • Uništenje nepoželjne vegetacije (košenja trave na zemljištu što pripada ulici i drugoj nerazvrstanoj javnoj površini te uklanjanje granja, grmlja i drugog raslinja iz profila ceste);
 • Održavanje prohodnosti u zimskim uvjetima (zimska služba);
 • Uklanjanje snijega i leda;
 • Drugi slični radovi.

Članak 7.

Održavanje nerazvrstanih cesta obavljaju pravne odnosno fizičke osobe kojima je to povjereno  u skladu sa posebnim zakonom.

 

 • GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJA

Članak 8.

Građenje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta obavlja se sukladno godišnjem Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kojeg donosi Vijeće Općine Štrigova, a na temelju tehničke dokumentacije, propisa o gradnji i prostornih planova.

Pored radova utvrđenih Programom gradnje i uređaja komunalne infrastrukture, Općina Štrigova može organizirati obavljanje radova na održavanju i izgradnji nerazvrstanih cesta na svom području:

 • ugovaranjem s korisnicima nerazvrstanih cesta (izvršenje radova u naravi, osobni rad, materija, prijevozničke usluge),
 • dobrovoljnim radom građana putem Mjesnih odbora,
 • na drugi način u skladu sa zakonskim propisima.

 

Članak 9.

Poslovi građenja i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta u smislu ove Odluke obuhvaćaju:

 • građevinsko i drugo projektiranje s istražnim radovima,
 • projektiranje opreme, pratećih objekata, prometne signalizacije i drugo projektiranje,
 • stručnu ocjenu studija i projekata,
 • otkup zemljišta i objekata,
 • premještanje komunalne i druge infrastrukture,
 • ustupanje radova građenja,
 • organizaciju stručnog nadzora i kontrole ugrađenih materijala i izvedenih radova,
 • organizaciju tehničkog pregleda i primopredaje nerazvrstane ceste na korištenje i održavanje.

Članak 10.

Nerazvrstana se cesta mora projektirati, graditi ili rekonstruirati širine kolnika najmanje 5,5 m za dvosmjerni  2,75 m za jednosmjerni promet.

Iznimno od odredbi iz prethodnog stavka, u opravdanim slučajevima (nepovoljna konfiguracija terena, postojeća izgradnja u okolnom prostoru i sl.) nerazvrstana cesta može imati minimalnu širinu kolnika od 3.0 m za dvosmjerni promet ukoliko na pogodnim mjestima, međusobno udaljenim od 550 m, ima izvedena odgovarajuća proširenja za mimoilaženje vozila (ugibališta).

U građevinskim područjima naselja primjenjuju se odredbe o minimalnim širinama nerazvrstanih cesta utvrđene prostornim planovima.

Za nerazvrstane ceste za dvosmjerni promet utvrđuje se zaštitni pojas širine 7 metara odnosno 3,5 metara od osi kolnika, a za nerazvrstane ceste za jednosmjerni promet širine 5 metara odnosno 2,75 metara od osi kolnika.

Nosivost kolničke konstrukcije novosagrađene ili rekonstruirane nerazvrstane ceste mora biti najmanje 10 t osovinskog opterećenja.

 1. ZAŠTITA

Članak 11.

Pravne ili fizičke osobe koje vrše prijevoz vozilom koja prazna ili zajedno s teretom svojom masom prelaze dozvoljenu masu, odnosno granice dozvoljenog oterećenja na nerazvrstanim cestama (izvanredni prijevoz) dužne su ishoditi dozvolu za izvanredni prijevoz.

Dozvoljenu masu, odnosno dozvoljeno opterećenje pojedine nerazvrstane ceste određuje Mjesni odbor Općine Štrigova u skladu s propisima o uređenju prometa.

Dozvolu za izvanredni prijevoz utvrđuju se način i uvjeti obavljanja izvanrednog prijevoza.

Troškove izdavanja dozvole za izvanredni prijevoz, troškove poduzimanja posebnih mjera osiguranja izvanrednog prijevoza i naknadu za izvanredni prijevoz plaća podnositelj zahtjeva.

Kontrolu osovinskog pritiska ukupne dozvoljene mase i dimenzije vozila na nerazvrstanim cestama, na poziv i o trošku Općine obavlja ovlaštena osoba.

Članak 12.

Pravne ili fizičke osobe, koje zbog svoje djelatnosti prekomjerno koriste ili preopterećuju nerazvrstane ceste, dužne su platiti naknadu za prekomjerno  korištenje ili preopterećivanje, koju rješenjem utvrđuje nadležni upravni odjel Općine.

Prekomjerno korištenje nerazvrstane ceste je učestaliji promet teretnih motornih vozila nego što je uobičajeno, a osobito:

 • prijevoz šljunka, kamena, zemlje, drva i sličnog tereta koji se obavlja u većim količinama u svrhu prodaje, izvedbe većih građevinskih radova i sl.
 • korištenje nerazvrstane ceste kao zaobilazne ceste za promet vozila u slučaju ograničenja prometa na javnoj cesti.

Visina naknade za prekomjerno korištenje nerazvrstanih cesta utvrđuje se primjenom kriterija za prekomjerno korištenje javnih cesta.

                                                         Članak 13.

Priključak i prilaz na nerazvrstanu cestu mora biti izgrađen tako da ne naruši stabilnost trupa ceste, da ne ugrožava sigurnost prometa, da ne oštećuje cestu i postojeći režim odvodnje.

Članak 14.

Priključke i prilaze na nerazvrstane ceste dužni su održavati vlasnici, odnosno korisnici ili posjednici zemljišta koje graniči s nerazvrstanom cestom na način propisan ovom odlukom. Ako vlasnik, odnosno korisnik ili posjednik zemljišta iz stavka 1. ovoga članka ne održava prilaz ili priključak na nerazvrstanu cestu na način propisan ovom odlukom, priključak ili prilaz na nerazvrstanu cestu popraviti će se od strane osobe koja održava nerazvrstane ceste, a o trošku vlasnika, korisnika ili posjednika zemljišta.

Članak 15.

Zauzimanje nerazvrstanih cesta zbog radova koji se ne smatraju održavanjem ili građenjem ceste, te radi postavljanja reklama i pokretnih naprava obavlja se u skladu s propisima o komunalnom redu.

Članak 16.

Zabranjeno je obavljati bilo kakve radove ili radnje na nerazvrstanoj cesti bez suglasnosti nadležnog odjela Općine.

Za svaki zahvat na nerazvrstanoj cesti mora se postaviti odgovarajuća prometna signalizacija i zaštita mjesta rada.

U suglasnosti za radove na nerazvrstanoj cesti utvrđuju se uvjeti za izvedbu radova.

Članak 17.

Iznimno od članka 16. stavka 1. ove Odluke, hitne intervencije radi popravka kvara komunalnih instalacija i uređaja mogu se započeti bez suglasnosti, uz dojavu nadležnom odjelu Općine.

Pravna osoba koja održava nerazvrstane ceste u slučaju iz stavka 1. ovog članka poduzet će sve potrebne radnje od osiguranja odvijanja prometa do sanacije javnoprometne površine.

Članak 18.

Ako se nerazvrstana cesta nalazi u takvom stanju da uopće nije prohodna ili nije prohodna za pojedine vrste vozila ili ako se na njoj izvode radovi koji se ne mogu obaviti bez obustavljanja prometa ili ako njeno stanje zbog vremenskih nepogoda i drugih razloga ugrožava sigurnost prometa, nadležni upravni odjel Općine privremeno će zabraniti sav promet nerazvrstanom cestom ili pojedinim vrstama vozila, te o tome obavijestiti nadležnu policijsku upravu.

Članak 19.

U blizini križanja dviju nerazvrstanih cesta u razini, ili križanja nerazvrstanih cesta sa željezničkom prugom u razini, ili na unutarnjim stranama cestovnog zavoja, ne smije se saditi drveće, grmlje ili visoke poljske kulture, postavljati naprave, ograde ili drugi predmeti koji onemogućuju preglednost na cesti, odnosno željezničkoj pruzi (trokut preglednosti).

Vlasnici, odnosno korisnici ili posjednici zemljišta dužni su ukloniti drveće, grmlje, visoke poljske kulture, naprave, ograde i druge predmete iz trokuta preglednosti.

Ako vlasnik, odnosno korisnik ili posjednik zemljišta, iz stavka 2. ovoga članka ne ukloni raslinje, naprave i ograde iz trokuta preglednosti, učinit će to osoba koja održava nerazvrstane ceste na teret vlasnika, odnosno korisnika ili posjednika zemljišta.

Članak 20.

Radi zaštite nerazvrstanih cesta osobito je zabranjeno:

 1. Privremeno ili stalno zauzimati cestu ili cestovno zemljište bez suglasnosti nadležnog upravnog tijela Općine Štrigova,
 2. Izvoditi bilo kakve radove koji se ne obavljaju radi održavanja, rekonstrukcije, izgradnje ili zaštite ceste, bez suglasnosti nadležnog upravnog tijela Općine Štrigova,
 3. Uklanjati, premještati, zaklanjati ili oštećivati prometne znakove na nerazvrstanim cestama,
 4. Dovoditi na cestovno zemljište oborinske vode, otpadne vode ili druge tekućine – osim oborinskih voda koje se mogu dovoditi u cestovni jarak,
 5. Vući po cesti trupce, granje ili druge predmete kojima se oštećuje cesta,
 6. Izlijevati na cestu motorno ulje i druge masne tvari,
 7. Nanositi na cestu blato sa suvremenim kolničkim zastorom,
 8. Dolaziti ili silaziti s ceste izvan izgrađenog prilaza na nerazvrstanu cestu,
 9. Okretati traktore s plugovima i drugim poljoprivrednim oruđima na cesti,
 10. Puštati stoku ili perad na cestu, kosine nasipa i usjeka uz cestu,
 11. Paliti travu, korov, građu ili drugi materijal u zaštitnom pojasu nerazvrstane ceste ili u njegovoj neposrednoj blizini,
 12. Neovlašteno postavljati zapreke, odnosno priječiti odvijanje prometa na nerazvrstanoj cesti,
 13. Graditi objekte unutar zaštitnog pojasa nerazvrstane ceste,
 14. Izvoditi radove na zaštitnom pojasu ili zgradama pored ceste koji bi mogli oštećivati cestu ili ugroziti sigurnost prometa,
 15. Parkirati vozilo izvan za to određenih površina,
 16. Svako drugo interveniranje u površinu nerazvrstane ceste.

Članak 21.

Vlasnici, odnosno korisnici ili posjednici zemljišta koja graniče s nerazvrstanim cestama dužni su čistiti i održavati odvodne jarke i pješačke staze.

Pod čišćenjem i održavanjem odvodnih jaraka podrazumijeva se:

 • održavanje u ispravnom i protočnom stanju
 • produbljivanje jaraka (čišćenje mulja i drugih sastojaka koji onemogućuju normalno otjecanje vode),
 • košenje trave i korova s pokosa i dna jarka,
 • čišćenje mulja iz cijevi kolnih prilaza,
 • izrada i zamjena cijevnih kolnih prilaza min. profila fi 40 cm,
 • odvoz mulja, otpadaka i trave na za to određena mjesta.

Članak 22.

Vlasnici, odnosno korisnici zemljišta uz nerazvrstane ceste dužni  su također:

 • uklanjati nanose zemlje i šljunka s nerazvrstane ceste,
 • uređivati, održavati i po potrebi uklanjati živice, grmlje, drveće i drugo raslinje koje sprječava preglednost, prozračivanje i sušenje ceste,
 • kositi travu i uređivati, održavati i čistiti zelene i pješačke površine uz nerazvrstane ceste.

Članak 23.

Na nerazvrstanim cestama koje su kao dobro u općoj uporabi upisane prema zemljišnoknjižnim,odnosno katastarskim podacima, ne mogu se stjecati imovinska prava.

Nerazvrstanim cestama koje su prostornim planom predviđene za drugu namjenu u skladu s propisima o prostornom uređenju, a u naravi se ne koriste kao javni putovi, može se ukinuti svojstvo javnog dobra u općoj uporabi.

Rješenje o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi u slučaju iz prethodnog stavka donosi Vijeće Općine Štrigova.

Općina je dužna putem nadležnih tijela pokretati i voditi upravne i sudske postupke radi pravne zaštite nerazvrstanih cesta, sprječavanja samovlasnog zauzeća cestovnog zemljišta, ustrojavanja evidencije i gospodarenja cestama kao javnim dobrom.

Članak 24.

Evidenciju o nerazvrstanim cestama, zemljišnom pojasu, prometnoj signalizaciji i opremi vodi nadležni upravni odjel Općine.

Evidencija o prometnoj signalizaciji i opremi sadrži, osobito, podatke o vrstama prometne signalizacije i opreme, te o mjestu i vremenu postavljanja, zamjene i uklanjanja.

Evidencija se vodi na osnovi odredaba propisa o javnim cestama.

 1. NADZOR

Članak 25.

Nadzor nad provedbom odredaba ove odluke obavljaju komunalni redari.

Članak 26.

U obavljanju nadzora komunalni redar ovlašten je i dužan:

 1. pregledati:
 2. narediti:
 1. nerazvrstanu cestu sa stajališta građevinske i prometne ispravnosti i sigurnosti prometa;
 2. radove održavanja nerazvrstanih cesta;
 3. radove koji se obavljaju uz nerazvrstane ceste;
 4. radove na nerazvrstanim cestama koji se ne smatraju radovima održavanja (ugradnja komunalnih instalacija u trup ceste);
 5. tehničku dokumentaciju (projekte) za rekonstrukciju i izgradnju nerazvrstanih cesta;
 6. obavljanje poslova zaštite i čuvanja nerazvrstanih cesta.
 1. uklanjanje uočenih nedostataka na nerazvrstanim cestama zbog kojih je ugrožena ili bi mogla biti ugrožena sigurnost prometa ili stabilnost ceste;
 2. uklanjanje uočenih nedostataka na cestovnim objektima zbog kojih je ugrožena stabilnost ili vijek trajanja objekta;
 3. privremenu obustavu radova što se izvode suprotno odredbama ove odluka, suprotno uvjetima iz suglasnosti za radove na nerazvrstanoj cesti, te suprotno tehničkim propisima, standardima i normativima s područja cestovne infrastrukture;
 4. privremenu zabranu prometa kada ustanovi da se po nerazvrstanoj cesti ne može odvijati promet za koji je namijenjena;
 5. uklanjanje zapreka i drugih predmeta koji sprječavaju odvijanje prometa po nerazvrstanoj cesti;
 6. vraćanje zauzetog dijela nerazvrstane ceste u prijašnje stanje
 7. prestanak i uklanjanje drugoga ometanja slobodnog korištenja nerazvrstane ceste.

 

Članak 27.

Pravne osobe i građani poslovi kojih su podvrgnuti nadzoru komunalnog redara dužni su, na njegov zahtjev i u zadanom roku, dostaviti podatke i dokumentaciju koja je potrebna za obavljanje nadzora.

Članak 28.

Pravne i fizičke osobe dužne su komunalnom redaru omogućiti nesmetano obavljanje nadzora, dati osobne podatke i pružiti druge potrebne obavijesti  o predmetu uredovanja.

Članak 29.

Komunalni redar može usmeno narediti uklanjanje nedostataka koji izazivaju neposrednu opasnost za život i zdravlje ljudi ili imovine.

 

 1. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 30.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna, kaznit će se za prekršaj pravne osobe ako:

 1. Ne održava priključak i prilaz na nerazvrstanu cestu (članak 14. stavak 1. ove Odluke);
 2. Obavlja bilo kakve radove na nerazvrstanoj cesti bez suglasnosti (članak 16.stavak 1. ove Odluke);
 3. Ne postupi u skladu sa člankom 19. ove Odluke;
 4. Se ne pridržava bilo koje zabrane iz članka 20. ove Odluke;
 5. Postupa protivno članku 21 stavku 1. ove Odluke;
 6. Postupa protivno članku 22. ove Odluke.

Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 31.

Za prekršaje iz članka 30. stavka 1. ove odluke komunalni redar može naplaćivati novčanu kaznu u iznosu od 100,00 kuna, na mjestu počinjenja prekršaja, bez prekršajnog naloga, uz izdavanje potvrde.

Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, izdat će mu se prekršajni nalog, s uputom da novčanu kaznu mora platiti u roku od osam dana od dana pravomoćnosti rješenja o prekršaju.

 • PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Međimurske Županije.

KLASA: 363-01/11-01/5

URBROJ: 2109/18-03-11/01

Štrigova, 17.06.2011.

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŠTRIGOVA

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Mladen Novak, struč.spec.ing.agr. v.r.