Komunalna naknada

Na temelju stavka 1. članka 23. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj  36/95, 109/95-Uredba, 21/96-Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 59/01, 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 110/04. – Uredba i 178/04.) te članka 25. Statuta Općine Štrigova (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 6/01), Općinsko vijeće Općine Štrigova na 13. sjednici održanoj 10.09.2007.  godine, donijelo je

 

 O D L U K U o komunalnoj naknadi Općine Štrigova

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti za plaćanje komunalne naknade na području Općine Štrigova, a naročito:

– naselja u Općini Štrigova u kojima se naplaćuje komunalna naknada,

– područja zona u Općini Štrigova,

– koeficijent (Kz) za pojedine zone,

– koeficijent namjene (Kn) za poslovni prostor i za građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne namjene,

– rokovi plaćanja komunalne naknade,

– nekretnine važne za Općinu Štrigovu  koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju plaćanja komunalne naknade,

– opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti privremeno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade,

– izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja komunalne naknade.

 

II. NASELJA U KOJIMA SE NAPLAĆUJE KOMUNALNA NAKNADA

 

Članak 2.

 

Naselja u Općini Štrigova u kojima se naplaćuje komunalna naknada su: Banfi, Grabrovnik, Jalšovec, Leskovec, Prekopa, Robadje, Stanetinec, Sveti Urban, Štrigova i Železna Gora.

 

III. PODRUČJA ZONA U OPĆINI ŠTRIGOVA I KOEFICIJENTI ZONA

 

Članak 3.

 

U Općini Štrigova utvrđuju se jedna zona za plaćanje komunalne naknade za sva naselja na području Općine Štrigova: Banfi, Grabrovnik, Jalšovec, Leskovec, Prekopa, Robadje, Stanetinec, Sveti Urban, Štrigova i Železna Gora.

 

IV. KOEFICIJENTI NAMJENE NEKRETNINA

 

Članak 4.

Utvrđuju se koeficijenti namjene nekretnina (Kn) kako slijedi:

 


 a) stambeni prostor i prostor koji koriste neprofitne organizacije i garažni prostor

Koeficijent 1,00

b)      neizgrađeno građevno zemljište

Koeficijent 0,05

c)      proizvodne djelatnosti (bez poljoprivrede)

 Koeficijent 1,50

d)     trgovina, ugostiteljska i ostala uslužna poslovna djelatnost

Koeficijent 2,00

 

Članak 5.

Komunalna naknada ne plaća se za nekretnine :

–          koje se koriste za djelatnost javnog predškolskog i osnovnoškolskog obrazovanja,

–          koje koriste ustanove zdravstvene zaštite i socijalne skrbi u vlasništvu države i županije,

–          koje se upotrebljavaju za djelatnost vatrogasnih službi,

–          koje se koriste za sportske objekte, terene, igrališta,

–          koje služe vjerskim zajednicama za obavljanje njihove vjerske i obrazovne djelatnosti,

–          za građevna zemljišta na kojima su spomen obilježja i spomen područja.

 

Članak 6.

Komunalna naknada obračunava se po m2 površine, i to za stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici korisne površine koja se utvrđuje na način propisan Uredbom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine („Narodne novine“ broj 40/97.).

Za građevinsko zemljište prema visini stvarne površine, pri čemu je površina koja se smatra građevinskim zemljištem ona površina koja se nalazi u pojasu 50 m od prometnice.

Iznos komunalne naknade po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje se množenjem:

  1. vrijednosti obračunske jedinice – boda (B), određene u kunama po m2 (u daljnjem tekstu: vrijednost boda),
  2. koeficijent zone (Kz),
  3. koeficijent namjene (Kn).

Vrijednost boda utvrđuje Općinsko vijeće Općine Štrigova.

Na temelju predviđenih prihoda od komunalne naknade Općinsko vijeće donosi i program održavanja objekata komunalne infrastrukture i navodi djelatnosti za koje se troše sredstva od komunalne naknade.

 

Članak 7.

Za poslovni prostor i građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, u slučaju kad se poslovna djelatnost ne obavlja više od 6 mjeseci u kalendarskoj godini, koeficijent namjene iz članka 5. ove Odluke umanjuje se za 50%, ali ne može biti manji od koeficijenta namjene za stambeni prostor, odnosno neizgrađeno građevinsko zemljište.

 

V. UTVRĐIVANJE OBVEZE I ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

 

Članak 8.

Komunalna naknada utvrđuje se rješenjem koje svakom obvezniku izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Štrigova.

Obveza plaćanja komunalne naknade za stambeni, poslovni i garažni prostor utvrđuje se od dana prijave samog obveznika te neposrednim zapažanjem ovlaštene službene osobe Općine Štrigova.

Obveza plaćanja komunalne naknade za objekte novogradnje utvrđuje se prilikom određivanja rješenja o komunalnom doprinosu na temelju podataka iz projektne dokumentacije, što obveznik tj. vlasnik objekta potvrđuje potpisom izjave o obvezi komunalne naknade.

Kod utvrđivanja obveze plaćanja komunalne naknade za postojeće objekte kao temeljni kriterij uzimaju se vanjske mjere tj. bruto površina stambenog ili poslovnog objekta, umanjeno za 20% što predstavlja dimenzije zidova.

Komunalna naknada naplaćuje se od početka godine koja slijedi godini u kojoj je utvrđena obveza plaćanja komunalne naknade.

Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka obveze, promjene veličine ili namjene objekta te promjene osobe obveznika istu prijaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Štrigova.

Obveznik plaćanja komunalne naknade koji ne postupi sukladno odredbi prethodnog stavka ovog članka kaznit će se novčanom kaznom u dvostrukom iznosu utvrđene mu godišnje komunalne naknade.

Članak 9.

Komunalna naknada utvrđuje se po m2 obračunske površine mjesečno, a naplaćuje se u 2 jednaka godišnja obroka, putem uplatnica koje se dostavljaju svakom obvezniku do 31.03. tekuće godine.

Rokovi plaćanja su 15.05. za I. polugodište te 15.11. za II. polugodište.

 

VI. OPĆI UVJETI ZA OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

 

Članak 10.

Od obveze plaćanja komunalne naknade oslobađaju se u potpunosti nekretnine u kojima obavljaju djelatnost javne ustanove i trgovačka društva u vlasništvu Općine Štrigova, te udruge građana iz oblasti športa, kulture i fizičke kulture, humanitarne i slične udruge, osim ako se prostor ne iznajmljuje pod komercijalnim uvjetima. Za objekte i ustanove za koje je to zakonom definirano, komunalna naknada se ne plaća.

Članak 11.

U pojedinačnim slučajevima može se odobriti privremeno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade:

  1. ako su obveznik ili član njegovog kućanstva zbog zdravstvenog stanja duže vrijeme podvrgnuti bolničkom liječenju, uslijed čega su za obveznika nastali posebno veliki troškovi.
  2. civilnim i vojnim invalidima sa invalidnošću većom od 70% ukoliko u kućanstvu žive sami ili sa osobama koje ne ostvaruju prihode.
  3. privremeno nezaposlenom samohranom roditelju za vrijeme trajanja nezaposlenosti, ukoliko u kućanstvu živi sam ili sa osobama koje ne ostvaruju prihode.
  4. osobama koje žive u kućanstvu koje ostvaruje prihod manji od 500,00 kn po članu kućanstva, ukoliko već nisu korisnici nekog drugog oblika socijalne pomoći.

 

Članak 12.

Osobe koje smatraju da ispunjavaju kriterije navedene u članku 11. ove Odluke dužne su nakon izdavanja rješenja o komunalnoj naknadi u roku od 15 dana od dana primitka rješenja, na adresu Općine Štrigova, Štrigova 31, 40 312 Štrigova, podnijeti zahtjev za oslobađanje plaćanja komunalne naknade, sa priloženim odgovarajućim dokazima.

Dokazi u smislu prethodnog stavka su:

–          za alineju 1. iz članka 11. – izjava o članovima kućanstva i preslika medicinske dokumentacije,

–          za alineju 2. iz članka 11. – izjava o članovima kućanstva i rješenje o invalidnosti,

–          za alineju 3. iz članka 11. – izjava o broju članova kućanstva te potvrda HZZZ-a o nezaposlenosti, ne starija od 30 dana,

–          za alineju 4. iz članka 11. – izjava o članovima kućanstva, potvrda o posljednjoj isplaćenoj plaći ili mirovini svih članova kućanstva koji ostvaruju prihode (za kućanstva kojima je poljoprivreda jedini ili glavni izvor prihoda – potvrda o katastarskom prihodu za sva zemljišta koja posjeduju i potvrda o visini dohotka izdana od strane Porezne uprave).

Oslobađanje plaćanja komunalne naknade vrijedi za godinu za koju je izdano rješenje, i ne prenosi se u slijedeću godinu.

O opravdanosti zahtjeva očituje se Socijalno vijeće Općine Štrigova te zatim mjesni odbori, a konačni obrađeni prijedlog nadležni mjesni odbor dostavlja Općinskom poglavarstvu, koje donosi odluku po zahtjevu.

 

VII. IZVORI SREDSTAVA U SLUČAJEVIMA OSLOBAĐANJA OD PLAĆANJA  

        KOMUNALNE NAKNADE

Članak 13.

U slučaju oslobađanja od plaćanja komunalne naknade iz članka 10. i 11. ove Odluke, sredstva potrebna za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz stavka 1. članka 19. Zakona o komunalnom gospodarstvu osigurat će se u proračunu Općine Štrigova iz sredstava socijalnog programa.

 

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 14.

Danom primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnoj naknadi na području Općine Štrigova („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/02.)

 

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Međimurske županije”, a primjenjuje se od 01. siječnja 2008. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE ŠTRIGOVA

KLASA: 363-03/07-02/1

URBROJ.: 2109/18-07-1

ŠTRIGOVA, 10.09.2007.

PREDSJEDNIK                                                                                                                              Općinskog vijeća:

Stjepan Pozderec

Na temelju članka 25. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj  36/95, 109/95-Uredba, 21/96-Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 59/01, 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 110/04. – Uredba i 178/04), te članka 25. Statuta Općine Štrigova (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 06/01.), Općinsko vijeće Štrigova na 13. sjednici održanoj ­­­­­­­­­­­10.09.2007. 2007. godine, donijelo je

 

ODLUKU o vrijednosti boda za izračun visine komunalne naknade

 

Članak 1.

Utvrđuje se vrijednost boda za izračun visine komunalne naknade u iznosu od 0,20 kn/m2 mjesečno.

Članak 2.

Danom primjene ove Odluke prestaje važiti Odluuka  o vrijednosti boda za izračun visine komunalne naknade za Općinu Štrigova  („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/02.)

 

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Međimurske županije”, a primjenjuje se od 01. siječnja 2008. godine.

 

OPĆINSKO VIJEĆE ŠTRIGOVA

KLASA: 363-03/07-01/1

URBOJ: 2109/18-07/2

ŠTRIGOVA, 10.09.2007.

 

PREDSJEDNIK

Općinskog vijeća :

Stjepan Pozderec