Komunalni doprinos

Na temelju članka 31.  st. 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu  („Narodne novine“, broj 36/95, 109/95 – Uredba, 21/96 – Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03. – pročišćeni tekst 82/04, 110/04 – Uredba,  178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13), te članka 32. Statuta Općine Štrigova („Službeni glasnik Međimurske županije“,  broj 5/13.), Općinsko vijeće Općine Štrigova na 4. sjednici održanoj 20. veljače 2014. godine, donosi

 

ODLUKU O KOMUNALNOM DOPRINOSU

OPĆINE ŠTRIGOVA

 

 

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se uvjeti i način utvrđivanja komunalnog doprinosa u Općini Štrigova, a naročito:

 • jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po vrsti objekta i uređaja komunalne infrastrukture, određena u kunama po m³, odnosno m² građevine
 • područja zona za plaćanje komunalnog doprinosa u Općini Štrigova,
 • način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa,
 • opći uvjeti i razlozi zbog kojih se po pojedinačnim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa.

 

Članak 2.

Komunalni je doprinos javno novčano davanje koje se plaća za financiranje građenja objekata

i uređaja komunalne infrastrukture sukladno Programu građenja objekata i uređaja komunalne

infrastrukture za tekuću godinu, i to za:

 1. javne površine,
 2. nerazvrstane ceste,
 3. groblja,
 4. javnu rasvjetu.

Sredstvima komunalnog doprinosa financira se i pribavljanje zemljišta na kojem se grade objekti i uređaji komunalne infrastrukture iz prethodnoga stavka, rušenje postojećih objekata i uređaja, premještanje postojećih nadzemnih i podzemnih instalacija, te radovi na sanaciji tog zemljišta.

Članak 3.

Izgradnja javnih površina obuhvaća građenje novih i rekonstrukciju i sanaciju postojećih zelenih površina, pješačkih i biciklističkih staza, pješačkih zona, trgova, parkirališta i parkirališnih građevina kojima je cilj brže odvijanje grad. prometa te parkova i dječjih igrališta.

Pod izgradnjom nerazvrstanih cesta podrazumijeva se građenje novih i rekonstrukcija i sanacija postojećih javnih površina kojima se koristi za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a nisu razvrstane ceste u smislu posebnih propisa.

Pod pojmom javne rasvjete podrazumijeva se uvođenje novoga i rekonstrukcija i sanacija postojećega sustava javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselja i nerazvrstanih cesta.

Uređenje i izgradnja groblja obuhvaća građenje novih i rekonstrukciju i sanaciju postojećih prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika.

 

 

 

 

Članak 4.

Općinsko vijeće Općine Štrigove, na temelju Programa mjera za unaprjeđenje stanja u prostoru i potrebe uređenja zemljišta u skladu s postavkama dokumenata prostornog uređenja, kao i u skladu s Planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa – donosi Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (dalje: Program) za svaku kalendarsku godinu.

Programom iz prethodnoga stavka utvrdit će se opis poslova s procjenom troškova za gradnju komunalne infrastrukture iz članka 2. ove Odluke i za nabavu opreme, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja djelatnosti.

 

Članak 5.

Područje Općine Štrigova, odnosno naselje ŠTRIGOVA utvrđuju se kao jedinstvena zona A građenja u pogledu položaja određenog područja za utvrđivanje visine, načina i rokova plaćanja komunalnog doprinosa, osim  naselja BANFI, GRABROVNIK, JALŠOVEC, LESKOVEC, PREKOPA, ROBADJE, STANETINEC, SVETI URBAN I ŽELEZNA GORA koje se utvrđuju kao jedinstvena zona B građenja.

Sva sredstva komunalnog doprinosa zasebno se evidentiraju za područja svakog pojedinog mjesnog odbora naselja iz prethodnoga stavka, te su namijenjena za financiranje građenja i korištenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na onim područjima iz kojih su naplaćena.

 

Članak 6.

Komunalni doprinos plaća vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor.

Ukoliko je zahtjev za donošenje akta kojim se odobrava gradnje, odnosno zahtjev za izračun komunalnog doprinosa podnijelo više suinvestitora, komunalni doprinos plaćaju svi suinvestitori u jednakim dijelovima osim ako se pisanim sporazumom ili izjavom ne dogovore

drugačije. Svakom suinvestitoru izdaje se rješenje o komunalnom doprinosu za pripadajući obujam građevine za koji se izjasnio da je obveznik plaćanja i za pripadajući dio zajedničkih dijelova građevine.

 

Članak 7.

Komunalni doprinos plaća se za izgradnju i rekonstrukciju građevine.

Pod rekonstrukcijom smatra se nadogradnja i dogradnja građevine.

 

Članak 8.

Visina komunalnoga doprinosa za pojedinu građevinu utvrđuje se rješenjem koje donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Štrigova.

Komunalni doprinos obračunava se u skladu s obujmom, odnosno po m³ (prostornom metru) građevine koja se gradi na građevnoj čestici, a kod građevine koja se uklanja zbog građenja nove građevine ili kada se postojeća građevina dograđuje ili nadograđuje, komunalni se doprinos obračunava na razliku u obujmu u odnosu na prijašnju građevinu.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka za otvorene bazene, otvorena igrališta i druge otvorene građevine komunalni  doprinos se obračunava po m² tlocrtne površine te građevine, pri čemu je jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za obračun njezine površine po m² izražena u kunama jednaka jediničnoj vrijednosti komunalnog doprinosa za obračun po m³ građevina u toj zoni.

Način utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnoga doprinosa određuje se sukladno Pravilniku o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnoga doprinosa (“Narodne novine”, broj,  136/06, 135/10, 14/11 i 55/12.).

 

 

 

 

Članak 9.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za građenje objekata određuje se u visini za:

01. Stambene građevine

 • zona A
 • zona B
4,00 kn/m³3,00 kn/m³
02. Pomoćne građevine i gospodarske građevine

 • zona A
 • zona B
2,00  kn/m³1,50 kn/m³
03. Poslovne građevine

 • zona A
 • zona B
2,00 kn/m³1,50 kn/m³
04. Građevine vjerske, društvene, kulturne, sportske i  humanitarne namjene  1,00 kn/m³
05. Infrastruktura

 • izgradnja, rekonstrukcija i produljenje električne mreže, izgradnja, rekonstrukcija i produljenje vodovodne mreže, izgradnja kanalizacije,

izgradnja, rekonstrukcija i produljenje plinske mreže i plinovoda

po 5,00 kn/m²po 6,00 kn/m³

po 3,00 kn/m´

06. - Novogradnja otvorenih bazena, otvorenih igrališta i drugih otvorenih građevina- Atenski stupovi i sustavi za mobilnu mrežu- Sunčane elektrane i sl. građevine

- Produktovod ili kabelska kanaliazcija

9,00 kn/m²20,00 kn/m²

10,00 kn/m²

8,00 kn/m´

 

 

Članak 10.

Troškove priključka građevine na objekte i uređaje komunalne infrastrukture u cijelosti snosi investitor.

 

Članak 11.

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi Jedinstveni upravni odjel Štrigova na temelju ove Odluke u postupku pokrenutom na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti.

Protiv rješenja o komunalnom doprinosu može se izjaviti žalba upravnom tijelu Međimurske županije nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva.

Potvrdu o uplaćenom komunalnom doprinosu izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Štrigova nakon izvršene uplate komunalnog doprinosa ili kod obročnog plaćanja nakon izvršene uplate prve rate komunalnog doprinosa.

 

Članak 12.

Rješenje o komunalnom doprinosu obavezno  sadrži:

 1. iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je obveznik dužan platiti,
 2. način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa,
 3. prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa za građevinu koja se gradi,
 4. popis objekata i uređaja komunalne infrastrukture koje će jedinica lokalne samouprave izgraditi u skladu s Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
 5. obvezu jedinice lokalne samouprave o razmjernom povratu sredstava u odnosu na izgrađenost objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz točke 4. ovog članka i ostvareni priliv sredstava.

 

Članak 13.

Obveznik komunalnog doprinosa može uz suglasnost načelnika Općine Štrigova sam snositi troškove građenja komunalne infrastrukture u skladu s pravilima struke, te mu se navedeni troškovi priznaju  u iznos komunalnog doprinosa.

Uvjeti građenja komunalne infrastrukture iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se posebnim ugovorom.

 

Članak 14.

Komunalni doprinos obveznik plaća u pravilu odjednom, uplatom na poslovni račun Općine Štrigova u roku od 15 dana od konačnosti rješenja o komunalnom doprinosu.

Na zahtjev investitora može se odobriti obročna otplata, pri čemu broj mjesečnih obroka ovisi o visini komunalnog doprinosa. U slučaju obročne otplate, prvi obrok se plaća u iznosu od 30% ukupno utvrđenog iznosa, a razlika koja prelazi

 • 000,00 kuna, može se platiti u 3 mjesečna obroka,
 • 000,00 kuna, može se platiti 6 mjesečna obroka,
 • 000,00 kuna, može se platiti u 9 mjesečna obroka,
 • preko 15.000,00 kuna, može se platiti u 12 mjesečna obroka.

 

Članak 15.

Oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa može biti djelomično ili potpuno.

U cijelosti se oslobađaju od plaćanja komunalnog doprinosa građevine kojima je investitor Općina Štrigova ili kad Općina Štrigova  podnosi zahtjev za izgradnju prema nadležnoj tvrtki.

Općinski načelnik Općine      Štrigova  može posebnom Odlukom u potpunosti ili djelomično osloboditi investitora od plaćanja komunalnog doprinosa u slučajevima gradnje objekata infrastrukture za plinovod, vodovodnu mrežu, električne objekte i vodove, prometnice, odnosno Općinsko vijeće kod gradnje objekata gospodarskog, poslovnog,  vjerskog, humanitarnog,  javnog,  turističkog i kulturnog značaja te u drugim slučajevima kada se gradnja objekata utvrdi općinskim interesom, odnosno u hitnim slučajevima načelnik Općine Štrigova, uz odobrenje Općinskog vijeća Općine Štrigova.

 

Članak 16.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa kod ozakonjenja  (legalizacije) nezakonito izgrađenih građevina određuje se u visini kako slijedi:

 

 1. STAMBENE GRAĐEVINE 2,50 kn/m3
 2. POSLOVNE GRAĐEVINE 1,00 kn/m3
 3. GOSPODARSKE GRAĐEVINE POLJOPRIVREDNE DJELATNOSTI I POMOĆNE GRAĐEVINE 1,00 kn/m3

 

Članak 17.

Hrvatski branitelji, invalidi domovinskog rata i obitelji poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje 90 dana, kod ozakonjenja (legalizacije) stambenih građevina u cijelosti se oslobađaju od plaćanja komunalnog doprinosa. Pravo oslobođenja temelji se na osnovi isprave nadležnog tijela Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih poslova ili Ministarstva branitelja te dokaza o vlasništvu na predmetnom nekretninom (vlasnički list).

 

Članak 18.

U slučaju oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa iz članka 15. ove Odluke, sredstva potrebna za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz stavka 7. članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu, osigurat će se u Proračunu Općine Štrigova, iz sredstava poreznih prihoda.

 

Članak 19.

U slučaju da je obveznik odustao i nije započeo izgradnju građevine, nakon isteka roka važenja akta temeljem kojeg se odobrava građenje, ima pravo na povrat komunalnog doprinosa.

Općina Štrigova će obvezniku izvršiti povrat uplaćenog iznosa komunalnog doprinosa ako je pravomoćnim rješenjem nadležnog tijela odbijen ili odbačen zahtjev za izdavanje akta na temelju kojeg može graditi.

Općina Štrigova će obvezniku izvršiti povrat uplaćenog iznosa komunalnog doprinosa ako je obveznik odustao od zahtjeva za izdavanje akta na temelju kojeg može graditi.

Uz pisani zahtjev za povrat komunalnog doprinosa, obveznik je dužan dostaviti potvrdu nadležnog tijela kojom dokazuje da ispunjava uvjete za povrat komunalnog doprinosa.

Na iznos povrata komunalnog doprinosa ne uračunava se kamata.

Ako je obveznik započeo sa gradnjom građevine, nema pravo na povrat uplaćenog iznosa komunalnog doprinosa.

 

Članak 20.

Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu Općine Štrigova („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 9/07.).

 

Članak 21.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Međimurske županije“ i stupa na snagu osmog dana nakon objave.

 

OPĆINSKO VIJEĆE

 OPĆINE ŠTRIGOVA

 

KLASA:363-01/14-01

URBROJ:2109/18-14-01

ŠTRIGOVA, 20. veljače 2014.

 

PREDSJEDNIK

Općinskog vijeća

Ivan Frlin, v.r.