Zahtjev

IME I PREZIME       ___________________________________________

NAZIV OBRTA        ___________________________________________

ADRESA                   ___________________________________________

OIB                            ___________________________________________

KONTAKT                ___________________________________________

DATUM                     ___________________________________________

 

                                                                       JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU

                                                                       OPĆINE ŠTRIGOVA

Predmet: ZAHTJEV ZA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE

Podnosim naslovu zahtjev za korištenje javne površine:

Lokacija:

 

Dana:

 

Vrijeme:

 

Dužina štanda u metrima dužnim:

 

Način zbrinjavanja komunalnog otpada nakon prestanka korištenja javne površine           :

 

 

 

 

 

_________________________________

-potpis i pečat-

 

 

Zahtjevu prilažem: :

  1. presliku osobnog dokumenta,
  2. presliku obrtnice ili izvoda iz registra nadležnog suda za pravne osobe